Compartim Escales

Compartim Escales

L’accés als continguts oferts per Compartim Escales a través de l’adreça compartimescales.net suposa l’acceptació per part dels USUARIS de les següents condicions:
1.- Les informacions i opinions publicades en aquest web no necessàriament reflecteixen l’opinió de Compartim Escales, motiu pel qual declinem tota responsabilitat derivada de les mateixes.
2.- Compartim Escales no garanteix ni assegura la veracitat dels continguts distribuïts, directa o indirectament a través d’aquesta web, qualsevol web interconnectada o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina.
3.- A través d’aquesta web, l’usuari pot accedir a altres pàgines i portals d’internet. En aquests casos, Compartim Escales actua com a prestador de serveis d’intermediació, segons definició de l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en aquells en cas que, davant d’una il·licitud, no hagi procedit a desactivar l’enllaç amb la diligència deguda un cop n’hagi tingut coneixement efectiu.
En cas que l’usuari consideri que existeix una pàgina enllaçada amb continguts il·lícits o inadequats, podrà posar-ho en coneixement de Compartim Escales a través de servei de consultes del lloc web o al correu info@compartimescales.net. En cap cas aquesta comunicació suposarà l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
L’existència d’enllaços no suposa cap acord amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Compartim Escales amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Compartim Escales no té coneixement dels continguts i serveis de les pàgines enllaçades i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, error o qualsevol altra anomalia d’aquests, ni per qualsevol altre dany que no li sigui directament imputable.
4.- Compartim Escales no es fa responsable del lliurament, qualitat o qualsevol altre defecte que puguin presentar els productes, serveis, informació o altres materials exposats, adquirits o obtinguts com a conseqüència de la informació u ofertes que es facin a través de la web o dels seus serveis.

Gestió comunitària

1.- Compartim Escales és un lloc web gestionat per les entitats culturals dels barris de el Coll, la Salut i Vallcarca – els Penitents. L’admissió de nous membres i la moderació de continguts així com l’elaboració d’uns criteris generals que les regulen, són responsabilitat d’un grup gestor compost per membres de les pròpies entitats.
2.- El Grup Gestor administra l’ingrés de nou membres així com la possible denegació de l’accés a determinats membres per incomplir reiteradament els criteris establerts.
3.- El Grup Gestor es reserva el dret a realitzar correccions, millores o modificacions en la informació o els serveis oferts, sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap tipus de responsabilitat.
4.- El Grup Gestor publicarà i modificarà, quan li sembli escaient, els criteris sobre l’admissió i la moderació de continguts.

Política de privacitat

Compartim Escales garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que facilitin els usuaris de la web, de conformitat amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com de tota la normativa que resulti d’aplicació.
Les dades de caràcter personal que Compartim Escales sol·liciti quedaran incorporades a un fitxer amb l’única finalitat d’informar als usuaris de les novetats i continguts d’aquesta web i sense cessió de cap tipus a tercers.
Els usuaris queden informats de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les seves dades de caràcter personal a l’adreça de correu electrònic info@compartimescales.net.

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i Compartim Escales. En conseqüència, Compartim Escales no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d’actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.

Suspensió temporal d’accessibilitat al portal

Compartim Escales es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de Compartim Escales sobre això.